W pocz±tkowym okresie zajmowali¶my siê produkcj± i dystrybucj± kabli po³±czeniowych od sprzêtu RTV. Pó¼niej poszerzyli¶my ofertê o specjalistyczne folie i papiery do drukarek komputerowych i ploterów, kalki DIAMANT oraz papier do drukarni.

W 1995r. zrezygnowali¶my ze sprzeda¿y hurtowej papieru, a we wspó³pracy z firm± ARGO z Gdañska zajêli¶my siê technologia (komputerowy nadruk na metalu) rozpoczynaj±c odmienny etap naszej dzia³alno¶ci, tj. projektowanie grafiki komputerowej oraz personalizacj± i sprzeda¿± gad¿etów reklamowych. Obecnie, maj±c za sob± ponad 20-letnie do¶wiadczenie, przy zachowaniu sprzeda¿y folii i papierów oraz kalki , rozszerzamy nasz profil reklamowy produkuj±c w technologii : certyfikaty, dyplomy i tabliczki. Jeste¶my dystrybutorem pucharów, wykonujemy banery i tablice reklamowe oraz wiele innych rzeczy, ale o nich piszemy na kolejnych stronach.

W naszej bazie zarejestrowanych jest 1600 klientów. Nie bêdê wymienia³ tych najwiêkszych, bo dla nas ka¿dy klient jest Bardzo Wa¿ny. Bêdziemy zaszczyceni je¿eli Pañstwo zechcecie do tego grona do³±czyæ.

Serdecznie zapraszam

w³a¶ciciel
Jakub £uczak

Przedstawione na naszej stronie loga, znaczki i projekty nie s± reklam± firm, przedstawiaj± jedynie
mo¿liwo¶ci produkcyjne firmy
AViC.